Youtube
Portal Keender
Office 365
Facebook
Twitter

GMR

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad Keender

In de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad zijn alle scholen vertegenwoordigd via ouder- of personeelsgeleding. Deze vertegenwoordigers zijn afgevaardigden van de MR-en van de scholen. Het doel van de GMR is mede zorgdragen voor kwalitatief goed onderwijs op de scholen.

De GMR heeft de volgende taken:

  • We zijn een professionele sparringpartner voor bestuur en bovenschools management en we volgen en toetsen het beleid met een kritisch oog.
  • Wij fungeren als belangrijke schakel tussen bestuur en bovenschools management enerzijds en de MR-en en scholen anderzijds.
  • Wij als GMR denken en handelen op bovenschools niveau in gemeenschappelijk belang en zijn hierin pro-actief.
  • We hebben een signaleringsfunctie en indien nodig doen we voorstellen tot nieuw te vormen beleid.

Alles dat uitsluitend betrekking heeft op één school blijft de verantwoordelijkheid van de MR van de betreffende school.

GMR-leden schooljaar 2019-2020
Els Bol personeelsgeleding, voorzitter
Marian van Leuken personeelsgeleding, secretaris
Patrick van Dijk oudergeleding, vice-voorzitter
Lucelle te Bogt oudergeleding, penningmeester
Maaike van de Maat oudergeleding
Monique Bolster oudergeleding
Deniz Yuksel oudergeleding
Maarten Peddemos oudergeleding
Saskia Manenschijn personeelsgeleding
Annelies Waanders personeelsgeleding
Tjitske Petersen personeelsgeleding
Erna Klaver personeelsgeleding

 

Laatste nieuws

Contact

Postadres: Postbus 35
7480 AA Haaksbergen
Tel.: 053 -572 35 03
info@keender.nl