Basisschooldirecteuren

Onze directie wordt gevormd door de directeuren van onze 16 basisscholen.

Met veel passie en toewijding richten zij zich op het onderwijs, op leerlingen en collega’s om samen mooie prestaties en goede resultaten neer te zetten.

Het directeurenberaad is een samenwerkingsorgaan van de directeuren van de scholen. Hier vindt afstemming plaats voor wat betreft de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering. Denken vanuit schooloverstijgende belangen is een proces dat binnen het directeurenberaad in gang wordt gezet. De directeuren werken samen aan bovenschoolse onderwerpen.