Onderwijskwaliteit

Keender biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Dit onderwijs is handelings- en opbrengstgericht en kenmerkt zich door ambitie. Passie en actief ontwikkelend vakmanschap zijn daarbij essentieel. De medewerkers scheppen een pedagogisch en didactisch klimaat. Zij realiseren een krachtige en inspirerende leeromgeving waarin kinderen zich veilig voelen en erkend weten. De medewerkers versterken bij de kinderen het zelfvertrouwen en het geloof in eigen kunnen en stimuleren ze tot autonomie. Kinderen worden uitgedaagd om vanuit hun eigen leerproces doelgericht hun ambities waar te maken. De onderwijskundige leider heeft visie, werkt toekomstgericht, weet mensen te verbinden en stimuleert een professionele lerende schoolcultuur. Bestuurlijk leiderschap bevordert de kwaliteit van het onderwijs en plaatst onderwijskundig leiderschap centraal. Op alle kwaliteitsgebieden wordt volgens een strategische aanpak een planmatige en cyclische werkwijze bevorderd.

Zicht op onderwijskwaliteit

Keender houdt zicht op de onderwijskwaliteit door continu te blijven kijken en in gesprek te gaan met de scholen over de verschillende kwalitatieve en kwantitatieve opbrengsten. Dit doen we tijdens managementgesprekken en kwaliteitsgesprekken gedurende het schooljaar. Daarnaast staat het op de agenda tijdens het directeurenberaad en op momenten tijdens studiedagen met intern begeleiders en directeuren.

Keender werkt met zelfevaluaties en audits op de kwaliteitsgebieden, onderwijsresultaten, onderwijsproces, schoolklimaat, kwaliteitszorg en ambitie. De structuur van de schoolzelfevaluaties is gebaseerd op het onderzoekskader van de inspectie en is aangevuld met indicatoren vanuit de vaardigheidsmeter en eigen indicatoren vanuit het kwaliteitshandboek en het strategisch beleidsplan.  Het uitgangspunt van de audits is om vanuit de kracht van de school, de school te ondersteunen in de volgende stap in haar ontwikkeling.

Werken aan onderwijskwaliteit

Het strategisch beleidsplan is het uitgangspunt voor de schoolplannen van de scholen binnen Keender. In de verschillende schoolplannen staan de ambities beschreven die zij de komende vier jaren nastreven.

Elk jaar schrijft de directeur vanuit de ambities in het schoolplan concrete doelen in het jaarplan. Deze doelen komen tot stand door de evaluatie van het vorige jaarplan, analyse van de verschillende data, de zelfevaluatie en de audit. Hierdoor zijn de jaarplannen schoolspecifiek en zeer divers van inhoud.

Tijdens de kwaliteitsgesprekken met de kwaliteitscoördinator en tijdens de managementgesprekken met de bestuurder staan deze doelen, de schooleigen ambities en de cyclische aanpak hieromtrent centraal.

Het leren van en met elkaar is een cruciaal element in het werken aan de onderwijskwaliteit bij Keender. Tijdens de studiedagen met onder andere de intern begeleiders, bouwcoördinatoren en directeuren is onderwijs en kwaliteit een vast thema

Verantwoorden van onderwijskwaliteit

Binnen Keender verantwoorden wij ons over onze kwaliteit op drie lagen. In de eerste laag zit de verantwoording op bestuursniveau, in de tweede laag zit de verantwoording op schoolniveau en de derde laag is de individuele verantwoording van leerkrachten naar hun leerlingen, ouders, hun directeur en collega’s. In elke laag is onderwijskwaliteit een essentieel thema.

In de eerste en tweede laag verantwoorden wij ons naar onze stakeholders en externen, zoals de samenwerkingsverbanden, de gemeente en de onderwijsinspectie. We pakken ons eigenaarschap en informeren onze partners proactief. Dit doen wij door ons beleid, onze resultaten, onze evaluaties en eventuele bijstellingen te delen en toe te lichten in verschillende vergaderingen en bijeenkomsten met onder andere ouders, directeuren, schoolteams, GMR, de verschillende medezeggenschapsraden, de RvT en onze partners in de regio.

Door middel van het jaarverslag van de scholen die wij op alle schoolwebsites hebben staan kunnen ook anderen zich op de hoogte stellen van onze verantwoording.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar Scholen op de Kaart waar u alle informatie rondom de kwaliteit van onze scholen kunt vinden.